สินเชื่อธนาคารออมสิน | ดอกต่ำ | บัตรสวัสดีการแห่งรัฐ

สินเชื่อเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เราทุกคนใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นในทุกวันนี้

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบโดยสถาบันการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
หรือขาดสภาพคล่องที่จะมีโอกาสบริโภคอุปโภคบริโภคในยามจำเป็นก็เป็นหนึ่งในนั้น

สินเชื่อธนาคารออมสิน 50,000 บาท

คุณสมบัติผู้กู้ เงินออนไลน์ แอปเงินกู้

มีสิทธิได้รับสวัสดิการของรัฐ
สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี รวมอายุผู้กู้และระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 70 ปี

มีอาชีพ
มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอนในการติดต่อ
จำนวนเงินกู้ 50,000 บาท

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราคงที่ 0.75% ต่อเดือน

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปีทำให้มั่นใจ

ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อ

6วิธีแก้ปัญหา | หนี้นอกระบบ | กู้เงินนอกระบบ | ปลดหนี้นอกระบบ

GSB ออมสินเชื่อไทรทอง| กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า | ดอกเบี้ย 0%นาน6เดือน

 

สินเชื่อธนาคารออมสิน

เอกสารเงินกู้

สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เอกสารแสดงรายได้อาชีพ สมุดบัญชีรายรับรายจ่าย (ถ้ามี)
ภาพถ่ายตำแหน่งอาชีพ

ติดต่อโดยตรงของธนาคารออมสิน >> https://www.gsb.or.th/gsb_govs/welfare-th-loan/

error: Content is protected !!