T สิ น เ ชื่ อ ป ร ะ ช า ช น ใ ห้ กู้ 200, 0 0 0 บ ๅ ท ไ ม่ ต้ อ ง ค้ำ เ พี ย ง แ ค่ ไ ม่ กี่ น า ที รู้ ผ ล

สิulชื่อสุขใจ”ให้กู้ 2 o o ,o o o บๅn ร้านขายของชำกูได้ไม่ต้องค้ำเพียงllค่ 3 นาทีรู้ผล

ทางธนาคารออมสินของภาครัฐมีหน้าที่รับเงินฝากจากสาธารณะโดยเฉพาะออมทรัพย์เล็ก ออกธนบัตร สลากออมสิน รับเงินฝากรูปแบบต่างๆ เพื่อชีวิตและการศึกษาเฉพาะเยาวชนของประเทศและกิจกรรมอื่นๆเช่นการให้สินเชื่อผู้มีรายได้ต่ำกว่าวงเงิน หนึ่งในเงินกู้ที่มีคือ เงินออมจากรัฐบาล Happy people Loan off the bank (GSB) สินเชื่อเพื่อการลงทุนและเงินกู้ SME ใช้เป็นเงินหมุนเวียนแบบมืออาชีพ

 

กำหนดวงเงินให้ผู้กู้ยืมตามความต้องการและความสามารถในการผ่อนชำระคืนหนี้มีตั้งแต่ 10,000 บาทจนถึง 200,000 บาทวงเงินกู้คงเหลือตามสัญญายอดเดิมของธนาคารประชาชนแห่งหนึ่งประเทศจีนสำหรับเงินกู้โครงการต่างๆและจำนวนเงินกู้เพียงลงนามในสัญญาไม่เกิน 200,000 บาทต่อเทอมระยะเวลาการผ่อนชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยจะต้องไม่น้อยกว่าสามปี (36 งวด) และจะต้องไม่เกิน 10 ปี

(120 ฉบับ) รวมทั้งเงินต้นและเงินดอกเบี้ยจ่ายเป็นงวดรายเดือนคำนวณการผ่อนชำระหนี้ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) และดำเนินการค่าทำเนียมสอบสวนเพื่อประเมินหลักคำประกันตามระเบียบของธนาคารเพื่อใช้ในหลักประกันเป็นรูปแบบการค้ำประกันทางสินเชื่อ SME

 

* เงื่อนไขและเอกสารเพื่อการสมัครสินเชื่อสุขใจ
-ต้องเป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น พ่อค้าแม่ค้าที่มีอาชีพมั่นคงและเป็นมืออาชีพด้านบริการต้องเป็นผู้ผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภคเพื่อขาย
-ผู้ที่กู้ต้องมีสัญชาติไทย ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์เมื่อรวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้เงินกู้

 

หากผู้ที่กู้อายุต่ำกว่า 20 ปี ทั้งบิดามารดาสองฝ่ายจะต้องออกหนังสือยินยอมและจัดทำนิติกรรมตามสัญญา
-ผู้อยู่อาศัยจะต้องสามารถติดต่อได้
-ต้องมีที่ทำงาน
-จะต้องมีความสามารถในการชำระหนี้ให้กับทางธนาคาร
-เปิดบัญชีเงินฝากเพื่อที่จะแจ้งสาขาที่จะขอสินเชื่อ
-บุคคลที่จะกู้ ไม่ใช่ลูกจ้างลูกจ้างผู้บริหารหรือกรรมการทางธนาคารออมสินของทางราชการจำนวนเงินกู้มีตั้งแต่ 10,000 จนถึง 50,000 บาท

โดยใช้แค่บริษัทค้ำประกันรายย่อย (TCG) เต็มจำนวนวงเงินกู้ตั้งแต่ 50,000 บาทจนถึง 200,000 บาทโดยใช้บริษัทค้ำประกันสินเชื่อด้านอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

และผู้ค้ำประกันผู้ค้ำประกันจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. ผู้ค้ำประกันมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีต่อ 1 ท่าน
2. ผู้ค้ำประกันรายได้เดือนละ 9000 บาทขึ้นไป
3. ไม่ใช่พนักงานทางธนาคารออมสิน

กดแชร์ได้ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

error: อย่าCopyเลยครับ เดี๋ยวแอดเซ็นมันจะว่า ข้อความซ้ำซาก และโดนจำโฆษณานะครับ เตือนด้วยความหวังดี ขอบคุณครับ