สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ให้กู้เงินคนละไม่เกิน 200,000 บาท

รายละเอียดของสินเชื่อ

จำนวนเงินที่สามารถกู้ได้

ธนาคารออมสิน กล่าวว่า กรณีจะให้กู้ได้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินบุคคลละ 200,000 บาท ตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภท ต้องมีจำนวนเงินที่ขอกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราของดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยดอก ในกรณีผิดนัด ไม่ชำระหนี้ จะให้เป็นไปตามที่ธนาคารได้กำหนดไว้

การชำระคืนเงินกู้

ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้

 1. เงินกู้ในระยะสั้น ให้มีการทบทวนวงเงินของทุกปี
 2. เงินกู้ในระยะยาว
  • วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ให้กู้ได้ครั้งละไม่เกิน 3 ปี (36 งวด)
  • วงเงินที่กู้ตั้งแต่ 50,001 – 100,000 บาท ให้กู้ได้ครั้งละไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)
  • วงเงินที่กู้ตั้งแต่ 100,001 – 200,000 บาท ให้กู้ได้ครั้งละไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)
 3. หากผู้กู้ประสงค์ที่จะชำระคืนเงินกู้ที่เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดตาม 2. ให้ใช้หลักประกันการกู้เงินดังนี้
  • หลักทรัพย์ที่ค้ำประกันเต็มวงเงิน ให้กู้ได้ต้องไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)
  • หลักประกันทางธุรกิจต้องเต็มวงเงิน ที่สามารถให้กู้ได้ต้องไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)

วิธีการคำนวณการชำระคืนเงินกู้

 • ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดตามรายเดือน
 • การคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)

ทั้งนี้ กรณีชำระเงินงวดตามปกติเกินกว่าครึ่งหนึ่งของสัญญา สามารถชำระคืนทั้งจำนวนได้ เพื่อนำไปคำนวณวงเงินกู้ใหม่ได้อีกครั้ง

คุณสมบัติ

 1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • ต้องเป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย  และ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย
  • ต้องเป็นผู้ที่มีรายได้เป็นประจำ เช่น ข้าราชการ  ตำรวจ ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ เป็นต้น
 2. เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี และในกรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญากู้
 3. เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 4. มีสถานที่ประกอบอาชีพ/ที่อยู่อาศัยแน่นอน
 5. เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน
 6. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
 7. ต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน (รายบุคคล) อเนกประสงค์
กดแชร์ได้ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

error: อย่าCopyเลยครับ เดี๋ยวแอดเซ็นมันจะว่า ข้อความซ้ำซาก และโดนจำโฆษณานะครับ เตือนด้วยความหวังดี ขอบคุณครับ