สิทธิของลูกหนี้ | กฎหมายคุ้มครองลูกหนี้ Law |9 ข้อที่ควรรู้

ภาระผูกพัน และ สิทธิของลูกหนี้ ที่ควรรู้ กฎหมายคุ้มครองลูกหนี้ ( Law )

เป็นหนี้ในเรื่องที่ต้องชำระหนี้แล้วลูกหนี้จะต้องชำระหนี้ให้แก่ผู้รับภาระผูกพันตามเรื่องแห่งหนี้ ได้แก่
เมื่อทรัพย์สินที่เป็นมูลแห่งหนี้ถูกกำหนดให้เป็นเพลงของลูกหนี้ ประเภทของสื่อที่ต้องส่งมอบทรัพย์สินนั้น

ภาระผูกพัน และ สิทธิของลูกหนี้ ที่ควรรู้ กฎหมายคุ้มครองลูกหนี้ ( Law )

ถ้ามูลหนี้เป็นเงินตราต่างประเทศ ลูกหนี้มีสิทธิเลือกชำระเป็นเงินตราไทยได้ และการเปลี่ยนแปลงของเงินตรานั้นคิดตามอัตราแลกเปลี่ยนของสถานที่และเวลาที่ใช้เงินตรานั้น .
ถ้ามีการชำระหนี้หลายอย่างแต่ต้องทำอย่างเดียว กฎหมายคุ้มครองลูกหนี้ กำหนด วิธีการเลือกชำระหนี้ไว้ดังนี้

 

ถ้าตกลงกันยังไงก็ได้
หากไม่มีการตกลงกัน ลูกหนี้ มีสิทธิเลือกที่จะชำระหนี้ได้
คุณสามารถเลือกโดยแสดงเจตนาต่ออีกฝ่ายหนึ่งและถือว่าการเลือกนั้นจะต้องชำระตั้งแต่วันก่อนหน้าสิทธิของลูกหนี้ ที่ควรรู้

 

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://web.senate.go.th/lawdatacenter/includes/FCKeditor/upload/Image/b/b191.pdf

error: Content is protected !!